Công bố thông tin

  • Công bố Thông tin Doanh nghiệp năm 2016:

          - Công văn công bố Thông tin Doanh nghiệp: CV số 1800.TCT-KHĐT ngày 12.9.2016.pdf 

  • Công bố Thông tin Doanh nghiệp năm 2017:

          - Công văn công bố Thông tin Doanh nghiệp: CV số 1239.TCT-VPTCT ngày 13.6.2017.pdf

  • Công bố Thông tin Doanh nghiệp năm 2018:

          - Công văn công bố Thông tin Doanh nghiêp: CV số 560.TCT-VPTCT ngày 30.3.2018.pdf

          - Công văn công bố Thông tin Doanh nghiệp: CV số 1164.TCT-VPTCT ngày 20.6.2018.pdf

  • Công bố Thông bố Doanh nghiệp  năm 2019:

          - Công văn công bố Thông tin Doanh nghiệp tháng 3/2019: CV số 460.TCT-VPTCT ngày 27.3.2019.pdf

          - Phụ lục: Báo cáo Lao động Tiền lương: PL báo cáo Lao động TL.T3.2019.pdf

          - Phụ lục: Báo cáo sắp xếp DN: PL báo cáo Sắp xếp DN.T3.2019.pdf

          - Công văn công bố Thông tin Doanh nghiệp tháng 5/2019: CV số 803.TCT-VPTCT ngày 23.5.2019.pdf

          - Công văn công bố Thông tin Doanh nghiệp tháng 8/2019: CV số 1159.TCT-VPTCT ngày 12.8.2019.pdf

          - Phụ lục: Báo cáo Tài chính: PL bao cao Tai chinh.T8.2019.pdf

  • Công bố Thông tin Doanh nghiệp năm 2020:

          - Công văn công bố Thông tin Doanh nghiệp tháng 3/2020: CV số 425/TCT-VPTCT ngày 30/3/2020

          + Phụ lục: Báo cáo lao động tiền lương: PL báo cáo Lao động TL.T3.2020.pdf

          + Phụ lục: Báo cáo SXKD : PL báo cáo SXKD.T3.2020.pdf

          + Phụ lục: Báo cáo Sắp xếp DN: PL báo cáo Sắp xếp DN.T3.2020.pdf

          - Công văn công bố Thông tin Doanh nghiệp, tháng 5/2020: CV số 626.TCT-VPTCT ngày 29.5.2020.pdf

          - Công văn công bố Thông tin DN, tháng 6/2020: Công văn số 713.TCT-VPTCT ngày 18.6.2020.pdf

          + Phụ lục: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu: PL báo cáo quản trị và cơ cấu tổ chức.T6.2020.pdf

          + Phụ lục: Báo cáo kết quả SXKD: PL kết quả thực hiện KH SXKD.T6.2020.pdf

          + Phụ lục: Báo cáo thực hiện công ích, xã hội: PL thực hiện nhiệm vụ công ích, xã hội.T6.2020.pdf

Đối tác chiến lược