Công bố thông tin

  • Công bố Thông tin Doanh nghiệp năm 2016:

          - Công văn công bố Thông tin Doanh nghiệp: CV số 1800.TCT-KHĐT ngày 12.9.2016.pdf 

  • Công bố Thông tin Doanh nghiệp năm 2017:

          - Công văn công bố Thông tin Doanh nghiệp: CV số 1239.TCT-VPTCT ngày 13.6.2017.pdf

  • Công bố Thông tin Doanh nghiệp năm 2018:

          - Công văn công bố Thông tin Doanh nghiêp: CV số 560.TCT-VPTCT ngày 30.3.2018.pdf

          - Công văn công bố Thông tin Doanh nghiệp: CV số 1164.TCT-VPTCT ngày 20.6.2018.pdf

  • Công bố Thông bố Doanh nghiệp  năm 2019:

          - Công văn công bố Thông tin Doanh nghiệp tháng 3/2019: CV số 460.TCT-VPTCT ngày 27.3.2019.pdf

          - Phụ lục: Báo cáo Lao động Tiền lương: PL báo cáo Lao động TL.T3.2019.pdf

          - Phụ lục: Báo cáo sắp xếp DN: PL báo cáo Sắp xếp DN.T3.2019.pdf

          - Công văn công bố Thông tin Doanh nghiệp tháng 5/2019: CV số 803.TCT-VPTCT ngày 23.5.2019.pdf

          - Công văn công bố Thông tin Doanh nghiệp tháng 8/2019: CV số 1159.TCT-VPTCT ngày 12.8.2019.pdf

          - Phụ lục: Báo cáo Tài chính: PL bao cao Tai chinh.T8.2019.pdf

  • Công bố Thông tin Doanh nghiệp năm 2020:

          - Công văn công bố Thông tin Doanh nghiệp tháng 3/2020: CV số 425/TCT-VPTCT ngày 30/3/2020

          + Phụ lục: Báo cáo lao động tiền lương: PL báo cáo Lao động TL.T3.2020.pdf

          + Phụ lục: Báo cáo SXKD : PL báo cáo SXKD.T3.2020.pdf

          + Phụ lục: Báo cáo Sắp xếp DN: PL báo cáo Sắp xếp DN.T3.2020.pdf

          - Công văn công bố Thông tin Doanh nghiệp, tháng 5/2020: CV số 626.TCT-VPTCT ngày 29.5.2020.pdf

          - Công văn công bố Thông tin DN, tháng 6/2020: Công văn số 713.TCT-VPTCT ngày 18.6.2020.pdf

          + Phụ lục: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu: PL báo cáo quản trị và cơ cấu tổ chức.T6.2020.pdf

          + Phụ lục: Báo cáo kết quả SXKD: PL kết quả thực hiện KH SXKD.T6.2020.pdf

          + Phụ lục: Báo cáo thực hiện công ích, xã hội: PL thực hiện nhiệm vụ công ích, xã hội.T6.2020.pdf

          - Công văn Công bố Thông tin DN, tháng 8/2020: CV công bố TTDN T8.2020.pdf

          + PL Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2020: PL Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2020.pdf

  • Công bố Thông tin Doanh nghiệp năm 2021:

          - Công văn công bố Thông tin Doanh nghiệp tháng 3/2021: CV sô 302/TCT-VPTCT Thông tin DN.pdf

     + Phụ lục: Báo cáo sắp xếp đổi mới DNPL. Sắp xếp, đổi mời DN

   + Phụ lục: Báo cáo  Kế hoạch SXKD và đầu tư: Kế hoạch SXKD và ĐT

+ Phụ lục: Báo cáo  chế độ Tiền lương, tiền thưởng: PL: Báo cáo TL, TT

  - Ủy quyền Công bố Thông tin DN: CV số 607/TCT-GUQ.pdf

       - Công bố Thông tin DN Tháng 5: CV số 608 /TCT-VPTCT

          + PL Báo cáo Tài chính: Báo cáo Tài chính 2020

   - Công bố Thông tin DN Tháng 6: Công văn số 727/TCT-VPTCT

  + Phụ lục: Báo cáo kết quả SXKD 2020: Báo cáo kết quả SXKD 2020.pdf

  + Phụ lục: Cơ cấu quản lý DN: Báo cáo Cơ cấu quản lý DN.pdf

  + Phụ lục: Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Công ích.pdf

  - Công bố Thông tin DN 6 tháng đầu năm 2021: Công văn công bố thông tin số 935/ TCT-TCNS

  + Phụ lục: Cơ cấu Quản trị DN: Thực trạng quản trị 6T năm 2021.pdf

  + Phụ lục: Báo cáo Tài chính giữa năm 2021: Báo cáo Tài chính giữa năm 2021.pdf

  • Công bố Thông tin Doanh nghiệp năm 2022:

- Công bố Thông tin DN tháng 3/2022: Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch năm 2022.pdf

- Công bố Thông tin DN tháng 5/2022: Công văn công bố thông tin năm 2021 .pdf

  + Phụ lục: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán: Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

  - Công bố Thông tin DN tháng 6/2022: Công văn công bố thông tin DN năm 2022 kỳ T6/.pdf

  + Phụ lục: Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2021: Đánh giá kết quả SXKD 2021.pdf

  + Phụ lục: Đánh giá nhiệm vụ công ích và trách nhiệm XH: Đánh giá nhiệm vụ công ích và TNXH.pdf

  + Phụ lục: Thực trạng quản trị và cơ cấu DN: Thực trạng quản trị và cơ cấu DN.pdf

  - Công bố Thông tin Doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022: Công văn số 798 Công bố TT DN.pdf

  + Phụ lục: Thực trạng quản trị và cơ cầu DN 6T đầu năm 2022: Thực trạng quản trị và cơ cấu DN.pdf

  + Phụ lục: Báo cáo tài chính 6T đầu năm 2022: Báo cáo Tài chính 6T đầu năm 2022.pdf

Đối tác chiến lược