Vận tải Hành khách công cộng
Lĩnh vực Vận tải hành khách công cộng là lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty, khẳng định được vai trò chủ đạo và vị thế...
Kinh doanh vận tải
Lĩnh vực Kinh doanh vận tải đã luôn giữ được nhịp ổn định trong thời gian qua, tiếp tục củng cố chuỗi sản phẩm liên hoàn của Tổng công ty,...
Hạ tầng vận tải
Song song các hoạt động vận tải hành khách, các dịch vụ gắn với giao thông tĩnh cũng là một thế mạnh chủ chốt của Transerco, góp phần không...
Lĩnh vực Liên doanh – Liên kết
Hoạt động hợp tác với các đơn vị đối tác trong việc phát triển các ngành nghề dịch vụ, thương mại, vận tải hành khách cũng được Tổng Công...
Đối tác chiến lược