Lĩnh vực Liên doanh – Liên kết

Hoạt động hợp tác với các đơn vị đối tác trong việc phát triển các ngành nghề dịch vụ, thương mại, vận tải hành khách cũng được Tổng Công ty quan tâm, nhằm mở rộng thêm các ngành nghề mới, cũng như tận dụng được nguồn lực, thế mạnh, thành tựu của các đơn vị đối tác trong chiến lược phát triển chung của Tổng Công ty.

Đối tác chiến lược