CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP HÀNG NĂM

 

 Năm Nội dung công bố thông tin File đính kèmGhi chú
2016Công bố Thông tin kỳ 31/3- Công văn công bố TT số 1800/TCT-KHĐT: Tại đây ! 
2017 Công bố Thông tin kỳ 31/3- Công văn công bố TT số 1239/TCT-VPTCT: Tại đây ! 
2018 Công bố Thông tin kỳ 31/3- Công văn công bố TT số 560/TCT-VPTCT: Tại đây ! 
2019

Công bố Thông tin kỳ 31/3

-  Công văn công bố TT số 460/TCT-VPTCT: Tại đây !

+ PL báo cáo Lao động Tiền lương: Tại đây !

+ PL báo cáo sắp xếp DN: Tại đây !

 
  Công bố Thông tin kỳ 30/6

- Công văn công bố Thông tin: Tại đây !

+ PL Báo cáo Tài chính năm 2018: Tại đây !

 
 Công bố Thông tin kỳ 31/7

- Công văn công bố TT số 1159/TCT-VPTCT: Tại đây ! 

+ Phụ lục báo cáo Tài chính 6T đầu năm 2019: Tại đây !

 
2020 Công bố Thông tin kỳ 31/3

- Công văn công bố TT số: 425/TCT-VPTCT: Tại đây !

+ PL báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2020: Tại đây !

+ PL báo cáo Lao động Tiền lương: Tại đây !

+ PL bác cáo sắp xếp DN: Tại đây !

 
 Công bố Thông tin kỳ 30/6

 

- Công văn công bố TT số 713/TCT-VPTCT: Tại đây !

+ Báo cáo thực hiện kết quả SXKD năm 2019: Tại đây !

+ PL báo cáo thực trạng Quản trị và cơ cấu tổ chức: Tại đây !

+ PL báo cáo thực hiện nhiệm vụ Công ích và TNXH: Tại đây !

 
 Công bố Thông tin kỳ 31/7

- Công văn công bố TT số 979/TCT-VPTCT: Tại đây !

+ PL Báo cáo tài chính 6T đầu năm 2020: Tại đây !

 
2021Công bố Thông tin kỳ 31/3

- Công văn công bố TT số 302/TCT-VPTCT: Tại đây !

+ PL Kế hoạch SXKD năm 2021: Tại đây !

+ PL Kế hoạch Lao động Tiền lương: Tại đây !

+ PL sắp xếp đổi mới DN: Tại đây !

 
 Ủy quyền công bố thông tin DN Văn bản ủy quyền: Tại đây ! 
 Công bố Thông tin kỳ 30/6

- Công văn công bố TT số 727/TCT-VPTCT: Tại đây !

+ PL Báo cáo kết quả SXKD năm 2020: Tại đây !

+ PL báo cáo thực hiện nhiệm vụ Công ích và TNXH: Tại đây !

+ PL báo cáo cơ cấu quản lý DN: Tại đây !

 
 Công bố Thông tin kỳ 31/7

- Công văn công bố TT số 935/TCT-VPTCT: Tại đây !

+ PL báo cáo Tài chính 6T đầu năm 2021: Tại đây !

+ PL báo cáo thực trạng QTDN: Tại đây !

 
2022Điều lệ TCT vận tải Hà Nội- Văn bản phê duyệt Điều lệ: Tại đây !  
 Công bố Thông tin kỳ 31/3

- Công văn công bố TT số 324/TCT-VPTCT: Tại đây !

+ PL Mục tiêu và Kế hoạch SXKD năm 2022: Tại đây !

 
 Giao chỉ tiêu năm 2022 cho TCT Vận tải Hà Nội Quyết định số 1447: Tại đây ! 
 Công bố Thông tin kỳ 30/6

- Công văn công bố TT số 680/TCT-VPTCT: Tại đây !

+ PL Báo cáo kết quả SXKD năm 2021: Tại đây !

+ PL thực hiện nghĩa vụ Công ích và TNXH: Tại đây !

+ PL thực trạng Quản trị và cơ cấu DN: Tại đây !

 
 Công bố Thông tin kỳ 31/7

- Công văn công bố TT số 798/TCT-VPTCT: Tại đây !

+ PL Báo cáo Tài chính 6T đầu năm 2022: Tại đây !

+ PL báo cáo thực trạng QTDN: Tại đây !

 
2023Công bố Thông tin kỳ 31/3

- Công văn công bố TT số: 312/TCT-VPTCT: Tại đây !

+ PL Mục tiêu và Kế hoạch SXKD năm 2023: Tại đây !

 
  Công bố Thông tin kỳ 31/5

- Công văn công bố TT số 543/TCT-VPTCT: Tại đây !

+ PL Báo cáo tài chính năm 2022: Tại đây !

 

Đối tác chiến lược