Đảng bộ Transerco tham gia Hội nghị trực tuyến của Thành ủy Hà Nội tổ chức về Thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XIII

Sáng ngày 21 tháng 10 năm 2022, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến Thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XIII. Chủ trì tại điểm cầu tại Thành ủy Hà Nội có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nôi. Hội nghị này được kết nối trực tuyến tới các Quận, Huyện, Thị ủy và các Đảng bộ trực thuộc.
         Tại điểm cầu Đảng ủy Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) có sự tham dự đầy đủ của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí là Bí thư Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc.
         Tại Hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu đã được nghe PGS, TS Nguyễn Viết Thông - Nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận TW thông tin về những kết quả nổi bật của Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XIII.
         Theo đó, Trung ương thống nhất nhận định: Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến mới, nhanh chóng và phức tạp, gây ra không ít khó khăn, thách thức lớn hơn so với dự báo, nhưng với sự lãnh đạo sáng suốt của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; sự đồng hành và giám sát của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; thị trường tài chính, tiền tệ, tỷ giá, lãi suất cơ bản ổn định.
          BCH Trung ương đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu, thảo luận, tạo sự thống nhất cao về sự cần thiết phải ban hành và tổ chức thực hiện thật tốt Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Việc xây dựng và từng bước hoàn thiện Quy hoạch tổng thể quốc gia cho từng thời kỳ phải dựa trên nguyên tắc: Không gian phát triển quốc gia phải được tổ chức một cách hiệu quả, thống nhất trên phạm vi cả nước, bảo đảm liên kết nội vùng, liên vùng và khai thác lợi thế so sánh của từng vùng, nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
         TW cũng thống nhất sẽ tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH đất nước; lấy con người là trung tâm, doanh nghiệp là chủ thể; bảo đảm sự hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với yêu cầu giữ gìn tiến bộ và công bằng xã hội, bồi đắp và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc, bảo vệ tài nguyên, môi trường; gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với quá trình đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động.
        TW nhất trí cao việc ban hành Nghị quyết về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới". BCH TW thống nhất cao cho rằng: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cần phải ban hành Nghị quyết mới về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. Trong đó, TW đặc biệt nhấn mạnh: Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phải bảo đảm giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới.
        Hội nghị Trung ương 6, BCH TW Đảng khóa XIII cũng thực hiện một số công việc quan trọng khác có liên quan đến công tác cán bộ.
        Kết thúc Hội nghị do Thành ủy tổ chức, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Transerco đề nghị cấp ủy Đảng trực thuộc tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kết quả của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII trong cán bộ, Đảng viên và người lao động... đồng thời nỗ lực, quyết tâm để Tổng công ty ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân.
        

Tin tức liên quan

Đối tác chiến lược