Đảng bộ Transerco tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định 144- QĐ/TW và Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 09/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng tổ chức Hội nghị  trực tuyến quán triệt Quy định số 144 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực, đạo đức cách mạng của cán bộ, Đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35 - CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự Hội nghị tại đầu cầu Hội trường Diên Hồng - Tòa nhà Quốc hội có các đồng chí: Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, Nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Hội nghị được truyền trực tuyến tới 15.644 điểm cầu các cơ quan Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương tới các điểm cầu cấp xã.

Tại điểm cầu Đảng ủy Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) có đồng chí Nguyễn Hoàng Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Tổng công ty, các đồng chí là Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc và Trưởng các phòng ban nghiệp vụ Tổng Công ty.

 

Quy định số 144-QĐ/TW nêu rõ cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Điều quan trọng, cốt lõi trong việc triển khai Quy định 144-QĐ/TW là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc Quy định; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Về Chỉ thị số 35-CT/TW định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Theo đó, Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, "làm đến đâu chắc đến đó;" cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài.

Sau khi tham dự Hội nghị trực tuyến do Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng tổ chức, Ban Thường vụ Đảng ủy Transerco đề nghị các cấp ủy Đảng trực thuộc tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung của Quy định 144 và Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị bằng những hình thức phù hợp để đông đảo cán bộ, Đảng viên và người lao động tại các đơn vị được lĩnh hội và thấm nhuần. Những nội dung quan trọng này được xác định là kim chỉ nam trong nhận thức và hành động để các cấp ủy Đảng trong Tổng công ty tổ chức thành công Đại hội cấp mình và hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ mà Thành phố đã giao phó cho Tổng công ty.

Tin tức liên quan

Đối tác chiến lược